WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU – LISTY RANKINGOWE

Poniżej przedstawiamy listy rankingowe Kandydatów/ek zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowe Kandydatów/ek niezakwalifikowanych do projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś” realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek projektu od wyników rekrutacji nie przysługuje odwołanie.

LISTA RANKINGOWA KANDYDATEK ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

LISTA REZERWOWA KANDYDATEK NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU