Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w projekcie „Młodzi aktywni i efektywni od dziś”

W związku z zakończeniem oceny  merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych oraz zakwalifikowaniem do III etapu rekrutacji Rozmowy z doradca zawodowym w ramach projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś”, uprzejmie prosimy Kandydatów/Kandydatki projektu, o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 12.11.2021 r., wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w projekcie tj.:

  1. oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo (załącznik nr 7 do REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU „Młodzi aktywni i efektywni od dziś”),
  2. zaświadczenie z ZUS wskazujące na brak podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi (od dnia złożenia przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego do dnia wydania zaświadczenia) z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wzór wniosku do ZUS (druk US-7) stanowi Załącznik nr 10 do REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU „Młodzi aktywni i efektywni od dziś”),; Uczestnik/Uczestniczka może również przy wsparciu Beneficjenta lub samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez Uczestnika/Uczestniczkę.
  3. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o nie figurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych,
  4. oświadczenie o utracie zatrudnienia (załącznik nr 8 do REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU „Młodzi aktywni i efektywni od dziś”). Dokument o utracie zatrudnienia po 01.03.2020 r. (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, umowa cywilno-prawna należy okazać do wglądu w dniu rozmowy z doradcą zawodowym.)

Zaświadczenie ZUS/PUP ważne są przez okres 30 dni od dnia jego wydania i po tym okresie wymagają aktualizacji.

Niepotwierdzenie kwalifikowalności Kandydata/Kandydatki do projektu uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.